Biologi vid Uppsala Universitet

Biologiska sektionen inom Uppsala Universitet samlar både forskning och utbildning i de biologiska vetenskaperna. 

Välkommen till Biologiska sektionen vid Uppsala universitet!

Biologisk kunskap är avgörande för att vi skall förstå livet och naturen, och en förutsättning för att lösa flera av mänskligheten stora frågor, allt från att säkerställa ett hållbart samhälle till att utveckla nya mediciner.

Biologiska sektionen vid Uppsala universitet härbärgerar världsledande forskning och forskarutbildning. Utbildningen av kandidat- och masterstudenter är i Europeisk toppklass. Forskningen och forskarutbildningen är organiserad i ett flertal program, som omfattar biologisk forskning på allt från molekylnivå till frågor som rör hela biosfären, såväl som tidsskalor från bråkdelar av sekunder till livets utveckling från första början. Våra forskningsprogram finns på Biomedicinskt centrum (BMC), som delas med institutioner från medicinska och farmaceutiska fakulteterna, och på Evolutionsbiologiskt centrum (EBC), som även rymmer Evolutionsmuseet och Institution för biologisk utbildning. Den stora bredden ger förutsättningar för spännande gränsöverskridande projekt, och avancerade kurser inom många områden. Våra studenter, forskare och lärare rekryteras i hög grad internationellt.

Biologin vid Uppsala universitet, med rötter tillbaka till Carl von Linné, är ledande även idag, både inom undervisningen (se t.ex. excellensutvärderingen som utnämner biologin i Uppsala som bäst i Europa) och forskningen (se t.ex. våra forskare med anslag från ERC och Wallenbergstiftelserna).

Institutionen för biologisk grundutbildning

IBG (Institutionen för biologisk grundutbildning) organiserar all grundutbildning inom biologi, bioteknik och bioinformatik vid Uppsala universitet. På IBG kan du läsa allt från nybörjarkurser i biologi till fördjupningskurser inom avancerade specialområden, inom Kandidatprogrammet i biologi/molekylärbiologi, Kandidatprogrammet i miljövetenskap, Civilingenjörsprogrammet i molekylär bioteknik samt masterprogram i biologi (med 9 inriktningar), tillämpad bioteknik, molekylär bioteknik och bioinformatik.

IBG:s hemsida

Läs mer om utbildning

Institutionen för cell- och molekylärbiologi

Institutionen för cell- och molekylärbiologi är en internationell, multidisciplinär och framstående institution inom forskningsområdet biomolekylers struktur och funktion. Institutionen undervisar på ett stort antal kurser inom kandidat-, ingenjörs och masterprogrammen med fokus på cell- och molekylärbiologi samt molekylär bioteknik.

Forskningsintressen inom allt från cellbiologi ner till biofysik av enstaka molekyler är uppdelade på sju specialprogram: Beräkningsbiologi och bioinformatik, Mikrobiologi, Molekylärbiologi, Molekylär biofysik, Molekylär evolution, Molekylär systembiologi samt Strukturbiologi. Flera laboratorier vid institutionen är också kompetenscentrum: Strukturbiologi, Molekylär biofysik, Proteinsyntes och Uppsala RNA Research Center.

ICM:s hemsida

Institutionen för ekologi och genetik

Evolutionär ekologi och genetik bygger upp kärnan av institutionens forskningsverksamhet och studeras i djur, växter, svampar och mikroorganismer. I detta inkluderas ett antal högprofilerade projekt som handlar om naturligt och sexuellt urval, lokal anpassning, artbildning och molekylär evolution. Institutionen för ekologi och genetik (IEG) rymmer också ett starkt forskningsinitiativ om processer som påverkar mikrobiell mångfald och ekosystemfunktion.

Olika grundläggande och tillämpade aspekter av bevarandebiologi, med effekter på global klimatförändring, är också delar av verksamheten. Tillvägagångssätten rymmer allt från fältexperiment till storskaliga genomanalyser, i det sistnämnda genom mestadels next-generation sequencing (NGS).

IEG:s hemsida

Institutionen för organismbiologi

Forskningen vid Institutionen för organismbiologi är inriktad mot utvecklingsbiologi, systematik, evolution och fysiologi hos levande organismer. Här finns forskargrupper som studerar tidig vertebratevolution, växters utveckling, och immunförsvar hos evertebrater. De djupaste grenarna hos livets träd utforskas med hjälp av bioinformatik och experimentella studier.

Med molekylära metoder och genomanalyser studeras hur livet har uppstått, och hur evolutionära processer på molekylär nivå har format livet för bl.a. mikroorganismer. Forskning bedrivs också om hur miljögifter påverkar cellernas funktioner och om gifternas långtidseffekter på människor och djur. Vid institutionen finns också plattformar för arbeten med modelldjuren zebrafisk, och Drosophila.

IOB:s hemsida

Botaniska trädgården

Botaniska trädgården är ett av Uppsalas främsta utflyktsmål. Här kan du njuta av den storstilade barockträdgården, besöka det tvåhundraåriga orangeriet med sina vackra praktsalar eller finna inspiration till egen odling bland stenpartiväxter, köksväxter, sommarplanteringar och i de växtsystematiska kvarteren. I Tropiska växthuset finns Uppsalas enda regnskog!

Botaniska trädgårdens hemsida

Centrum för biologisk mångfald

Centrum för biologisk mångfald, CBM, är ett centrum för forskning om biologisk mångfald som en avgörande fråga för samhällsutvecklingen. CBM är gemensamt för Sveriges lantbruksuniversitet och Uppsala universitet och inrättades 1994 av regeringen.

CBM:s hemsida

Senast uppdaterad: 2021-02-15